• Kortare handläggningstider hos domstolar och myndigheter
  Ofta går det orimligt lång tid från att missförhållandena och djurens lidande blivit kända och till dess att ett slutligt ingrepp kan göras. Det finns många möjligheter för djurhållaren att överklaga och under tiden handläggningen pågår fortsätter djurens lidande.
  Ärenden där levande varelser är inblandade måste få högre prioritet och tidsgränser för handläggningen.
 • Bättre kunskap i domstolarna om djurs behov
  Många gånger saknas kunskap om och förståelse för djurens behov. Domstolarna har möjlighet att ta in expertutlåtanden, men gör det alltför sällan. Juridiskt ses djuren som föremål utan känslor och behandlas därefter.
 • En djurhållare ska inte genom flyttning kunna komma undan ingripande från myndigheter
  Länsstyrelsens förbud att hålla djur knyts i vissa fall till fastigheten och inte till personen. Det gör det möjligt att flytta från ett ingripande. En bättre samordning över landet vore alltså önskvärd. Då en djurhållare flyttar för att komma undan ingripande, kan det ta tid innan han/hon uppmärksammas på den nya orten. Idag är det inte tillåtet att föra register över de djurhållare som står under utredning. Det är inte heller möjligt för den djurskyddsinspektör som ansvarar för den kommun dit djurhållaren flyttar, att ta över en pågående utredning från den gamla orten.
  Djurens lidande förlängs alltså av hänsyn till djurhållarens personliga integritet.
 • Polisen behöver större resurser för den viktiga uppgiften att omhänderta djur som far illa
  Många gånger skulle djur behöva omhändertas i större utsträckning än vad som sker idag. Det är inte illvilja från polisens sida att det inte alltid sker, man saknar helt enkelt resurser. Kostnaden för omhändertagna djur tas idag från polisens allmänna medel, (som ska täcka alla utgifter, t.ex. löner och bilar) inga pengar finns speciellt anslagna för detta ändamål. De långa handläggningstiderna gör också att ett omhändertagande kan bli mycket dyrt.
 • Möjligheter till särskilt "djurombud" (jämför målsägandebiträde) som för djurets talan
  Ett djur som är föremål för process är totalt utlämnat och har ingen möjlighet att föra sin egen talan. Enligt vårt rättssystem är djuret ett föremål, trots att det är en levande varelse. I viss mån kan åklagare och djurskyddsinspektör "stå på djurets sida" men det räcker inte alltid. Vi föreslår att möjlighet till förordnande av särskilt "djurombud" införs i processer där djur är inblandade, för att tillvarata djurets intresse.
<<<Tillbaka

Nästa sida>>>