VIKTIGA SVENSKA REGLER OM DJURSKYDD OCH DJURHÅLLNING
 
 
I början av 2008 ändras en del i lagstiftning och andra bestämmelser angående djurhållning och även om ansvaret för hundar och katter.

Djurskyddslagen anger lägsta tillåtna standard för djurhållningen.
 
Djurskyddsförordningen innehåller mer utförliga och preciserade regler om vissa fall.
 

Jordbruksverket utfärdar författningar med ytterligare precisering i många fall.

(Jordbruksverkets författningssida)

Om sällskapsdjur

Nya regler om Hund- och katthållning. NY! Gäller från 1 maj 2008

 
 
Straff för djurplågeri kan utdömas enligt Brottsbalken 16. kap (som behandlar brott mot allmän ordning) 13 §:
"Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom
misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen
utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse
i högst två år. Lag (1972:629)."

 
Lag om tillsyn över hundar och katter. NY! Gäller från 1 januari 2008. Handlar om djurägarens skyldigheter mot omgivningen och är ej ämnad att skydda djuret.
 
Jaktlagen innehåller regler om jakt och viltvård. 6 § handlar om att hundar inte får löpa lösa under del av året. Detta är alltså inget ovillkorligt koppeltvång.
 
Lokal ordningsstadga fastställs av kommunen och är olika i olika kommuner. I exempelvis Stockholm råder koppeltvång utom på vissa platser. Lokala ordningsstadgan kan man få från kommunen.
I Stockholm kan man läsa en del om djurhållning på kommunens hemsida.